O Firmie

Przez lata zmieniamy naszą infrastrukturę likwidując kotłownie lokalne (źródła niskiej emisji) i  przyłączając je do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni Miejskiej tworząc w ten sposób jedno duże źródło ciepła zaopatrujące w energię cieplną całe miasto. Pozwala to również na kolejne inwestycje poprawiające efektywność energetyczną, ograniczanie emisji oraz optymalizacji zużycia paliwa. Wszystko z korzyścią dla natury oraz odbiorców.

Historia ciepłownictwa w Bochni sięga lat 60 – tych. Zapoczątkowana była budową domów wielorodzinnych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe.

Wraz z powstawaniem osiedli mieszkaniowych budowano kotłownie lokalne, które włączone zostały do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, powołanego decyzją Wojewody Tarnowskiego z dnia 01.01.1978 r.

W 1993 r. na mocy ustawy o komunalizacji doszło do podziału MPEC na samodzielne przedsiębiorstwa działające w poszczególnych miastach. Tak powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni, które w 1996 r. przekształciło się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w takiej postaci funkcjonuje nadal.

O Spółce

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bochni jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób organizacji oraz zarządzania, a także wszelkie działania oparte są o szczegółowe, wybrane przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
Właścicielem Przedsiębiorstwa jest Gmina Miasta Bochni. Majątkiem Spółki dysponuje Zarząd Miasta Bochni.
Działalność Spółki reguluje Statut Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., określający nazwę Spółki, jej siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału oraz władze Spółki.

Skład Zarządu

Prezes Zarządu: Wojciech Cholewa

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Sara Skibkiewicz-Morońska

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Piotr Zając

Sekretarz Rady Nadzorczej: Dariusz Broszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej: Zbigniew Rachwał

Członek Rady Nadzorczej: Kamil Kudłacik

Prokurenci: Paweł Szewczyk (Dyrektor techniczny), Józef Wójcik (Dyrektor ekonomiczny)

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie zart.  6  ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831 z późn. zm.) jednostka sektora publicznego realizuje swoje zadania, stosując co najmniej jeden ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Wg w/w ustawy środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1) realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;

4) realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);

5) wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Przebieg likwidacji kotłowni lokalnych oraz modernizacji infrastruktury:

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

600 048 239

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

TEL: 600 048 239

1995 r.

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
 • Kotłownia ul. Murowianka 8
 • Kotłownia ul. Floris 33a

1997 r.

Budowa lokalnych kotłowni gazowych (aktualnie przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej):
 • Kotłownia ul. Sądecka 9
 • Kotłownia ul. Sienkiewicza 4

1998 r.

Budowa kotłowni gazowej:
 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 2

Budowa kotłowni gazowej wysokoparametrowej:
 • Kotłownia ul. Leonarda 55 (zasilająca os. Słoneczne)
  Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
 • Kotłownia w Szpitalu Rejonowym

1999 r.

Budowa kotłowni olejowej (aktualnie zasilana gazem):
 • Kotłownia ul. Solna Góra 32 (zasilająca os. Solna Góra)

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 34 (TP S.A.  i Poczta Polska)

2000 r.

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

 • Kotłownia ul. Krakowska 18
 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 36
 • Kotłownia ul. św. Marka 3 (PBWM Bochnia)
 • Kotłownia ul. Campi 15 (Kopalnia Soli)

_______________

 • Modernizacja kotła nr 1 w Kotłowni Miejskiej, zwiększenie jego sprawności z 75% do 82%.
 • Podniesienie sprawności urządzeń odpylających kotła z 85% do 95%:

2001 r.

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
 • Kotłownia ul. Krakowska 20 (Zespół Szkół Ekonomicznych)
 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 71 (Szk. Podst. nr 5)
 • Kotłownia ul. Krakowska 39 (Komenda Policji)
 • Kotłownia ul. Kącik 7 (Przedszkole nr 3)
 • Budynek z ogrzewaniem piecowym na węgiel ul. Sienkiewicza 2 (Ochronka)

Wyłączenie z ruchu (aktualnie zlikwidowana), obiekty z niej zasilane zostały przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Kotłowni Miejskiej:
 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 67 (Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego)

2002 r.

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
 • Kotłownia ul. Kazimierza Wielkiego 67 (Bursa Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego)

2002/2003 r.

 • Modernizacja kotła nr 3 w Kotłowni Miejskiej, w technologii ścian szczelnych, zwiększenie jego sprawności z 75% do 85%.
 • Podniesienie sprawności urządzeń odpylających kotła z 85% do 95%.

2003 r.

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
 • Kotłownia ul. Stasiaka 1 (Zespół Szkół Nr 2)
 • Kotłownia ul. Stasiaka 8 (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy)
 • Kotłownia ul. ks. A. Czaplińskiego 1 (Zespół Szkół Ogólnokształcących)
 • Kotłownia ul. Sienkiewicza 4

2003 r.

Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
 • Jednorodzinny dom przy ul. Węgierskiej

2004/2005 r.

 • Modernizacja układu gorącego mieszania kotłów
 • Zastosowanie systemu wizualizacji służące do optymalizacji regulacji ilościowo – jakościowej, pełnego monitorowania i raportowania parametrów procesowych.

2006 r.

 • Modernizacja kotła nr 2 w Kotłowni Miejskiej K-11 w technologii ścian szczelnych zwiększenie jego sprawności z 75% do 85%. Podniesienie sprawności urządzeń odpylających kotła z 85% do 95%.
 • Rozbudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej S-3 przy oś. Słonecznym – przyłączenie budynku MDK przy ul. Wojska Polskiego do tej sieci.
 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla budynku MDK przy ul. Wojska Polskiego.

2007 r.

 • Wykonanie nowych przyłączy preizolowanych do budynku Zespołu Szkół Nr 1 oraz Warsztatów.
 • Wykonanie węzłów cieplnych wymiennikowych z automatyką pogodową dla budynków: Zespołu Szkół Nr 1 (dwuobiegowy) oraz Warsztatów.
 • Wykonanie nowych węzłów cieplnych bezpośrednich z automatyką pogodową w budynkach przy ul. Windakiewicza 18-30 i Legionów Polskich 6-10 (13 sztuk).
 • Zakup i montaż wagi elektronicznej do ważenia transportów węgla w Kotłowni Miejskiej K-11.

2008 r.

 • Rozbudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej S-1 przy ul. Kazimierza Wielkiego – przyłączenie budynku Starostwa Powiatowego do tej sieci
 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla budynku Starostwa Powiatowego

2009 r.

 • Modernizacja komina – wymiana trzonu komina w technologii dwupłaszczowej, wewnętrzny przewód spalinowy ze stali kwasoodpornej, izolowany termicznie.
 • Wykonanie nowego węzła cieplnego bezpośredniego z automatyką pogodową w budynku Profit przy ul. Poniatowskiego.

2010 r.

 • Budowa nowych węzłów dwufunkcyjnych w budynkach przy ul. Karolina 14A-E z automatyką pogodową wraz z systemem zdalnego monitoringu tych węzłów.
 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego z automatyką pogodową dla pomieszczeń Przychodni Pulmonologicznej.

2011 r.

 • Zainstalowanie monitoringu węzłów cieplnych na os. Karolina.
 • Budowa bezpośrednich węzłów cieplnych z automatyczną regulacja pogodową i podłączenie do systemu monitoringu węzłów cieplnych zasilanych z kotłowni na os. Solna Góra.
 • Budowa węzła wymiennikowego z automatyczną regulacją pogodową w budynku Marka 3 zasilanego z Kotłowni Miejskiej.

2012 r.

 • Wymiana 5 węzłów cieplnych hydroelewatorowych na wymiennikowe zasilane z sieci S-3.
 • Wymiana sieci cieplnej niskoparametrowej zasilanej z kotłowni gazowej K-5 przy ul. Solna Góra 32 w technologii preizolowanej.
 • Zakup samochodu na cele pogotowia ciepłowniczego.

2013 r.

 • Przebudowa kotłowni gazowej K-2 na os. Karolina w związku z podłączeniem wybudowanego Domu Pomocy Społecznej oraz planowaną budową budynku Hospicjum oraz wykonanie sieci cieplnych do budynku DPS.
 • Likwidacja kotłowni K-2a na os. Karolina oraz podłączenie jej odbiorców do rozbudowanej kotłowni K-2.
 • Modernizacja części sieci cieplnej, do której są przyłączone budynki 14A, 14B, 14C, 14D na os. Karolina.
 • Wykonanie przyłącza cieplnego do nowo wybudowanego bloku Jana 14.

2014 r.

 • Budowa węzła cieplnego na centralne ogrzewanie oraz węzła na cele ciepłej wody użytkowej w nowym wielorodzinnym budynku Jana 14.
 • Budowa kotłowni olejowej K-4 w nowym wielorodzinnym budynku Jana 14 na potrzeby ciepłej wody użytkowej w czasie, gdy parametry sieci cieplnej nie osiągają odpowiednich parametrów na te cele, tj. poza sezonem grzewczym, oraz w ciepłe dni sezonu.
 • Częściowa modernizacja oświetlenia na terenie Kotłowni Miejskiej K-11 – zastosowano energooszczędne źródła światła typu LED z adaptacyjnym systemem, który dobiera moc strumienia światła w zależności od potrzeb.
 • Modernizacja odpylania – wstępny projekt, przygotowanie do inwestycji.
 • Modernizacja kotłowni gazowej w budynku GMB K-3 (wymiana wysłużonego kotła gazowego na nowszy kocioł, przeniesiony z kotłowni K-2a, oraz zmodernizowanie instalacji).
 • Modernizacja kolejnych węzłów cieplnych (9szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową: Legionów Polskich: 5, 7, 9, 11, Leonarda: 53, 55, 59, 61 kl. II, 65.

2015 r.

 • Modernizacja wyeksploatowanej kotłowni gazowej w budynku Biblioteki Miejskiej.
 • Następny etap modernizacji oświetlenia na terenie Kotłowni Miejskiej K-11 – zastosowano energooszczędne źródła światła typu LED z adaptacyjnym systemem, który dobiera moc strumienia światła w zależności od potrzeb.
 • Modernizacja odpylania – wykonanie odpylania w celu dostosowania do najnowszych norm dla kotła nr 3 (filtry workowe).
 • Modernizacja kolejnych węzłów cieplnych (6 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową: Legionów Polskich: 9, 11, 20 klatka IV, 20 klatka I, 22 klatka I, 22 klatka III.

2016 r.

 • Modernizacja wyeksploatowanej kotłowni węglowej (ekogroszek) na nowoczesną kotłownie gazowa z kotłem kondensacyjnym Vitocrossal firmy Viessmann w budynku Przedszkola nr 5 ul. Kolejowa.
 • Następny etap modernizacji oświetlenia na terenie Kotłowni Miejskiej K-11 – zastosowano energooszczędne źródła światła typu LED z adaptacyjnym systemem, który dobiera moc strumienia światła w zależności od potrzeb.
 • Modernizacja odpylania – wykonanie odpylania w celu dostosowania do najnowszych norm dla kotła nr 3 (filtry workowe) – rozpoczęto w 2015r. zakończono inwestycję 2016r.
 • Modernizacja kolejnych węzłów cieplnych (4 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową: Legionów Polskich: 14, Legionów Polskich 16 : klatka I, IV, VI,

2017 r.

 • Przygotowanie projektu modernizacji kotła WR10 zlokalizowanego w Kotłowni Miejskiej K-11, oraz złożenie wniosku na preferencyjny kredyt do WFOŚiGW w Krakowie w celu sfinansowanie tej modernizacji – w kwietniu 2018 r. WFOŚiGW przyznał pożyczkę.
 • Modernizacja instalacji odgazowywania wody sieciowej w technologii próżniowej.
 • Wykonanie przyłącza oraz węzła cieplnego do nowego odbiorcy ciepła P. D. CEBEA Sp. z o. o. , moc zamówiona – 400 kW.
 • Następny etap modernizacji oświetlenia na terenie Kotłowni Miejskiej K-11 – zastosowano energooszczędne źródła światła typu LED z adaptacyjnym systemem, który dobiera moc strumienia światła w zależności od potrzeb.
 • Modernizacja kolejnych węzłów cieplnych (5 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową: Legionów Polskich 18 klatka I, Czumy 3 klatka II-IV-V, Zespół Szkół nr 1.

2018 r.

 • Modernizacja kotła WR10 zlokalizowanego w Kotłowni Miejskiej K-11, finansowana przy pomocy preferencyjnego kredytu z WFOŚiGW w Krakowie.
 • Wykonanie przyłącza oraz węzła cieplnego do nowego odbiorcy ciepła ZUS , moc zamówiona – 170 kW.
 • Likwidacja węzła grupowego znajdującego się w budynku Murowianka 8, który zasilał węzły w budynkach Murowianka 4, Murowianka 6 oraz Floris 33a oraz modernizacja tych węzłów na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacją pogodową.
 • Budowa węzła cieplnego z automatyczną regulacją pogodową w budynku sali gimnastycznej ZS Nr 1.
 • Zakupiono ładowarkę teleskopową do nawęglania zasobników kotłów, oraz do innych prac na kotłowni.

2019 r.

 • Kontynuacja modernizacji kotła WR10 zlokalizowanego w Kotłowni Miejskiej K-11, finansowana przy pomocy preferencyjnego kredytu z WFOŚiGW w Krakowie – zakończenie i odbiór końcowy kotła.
 • Kontynuacja oraz zakończenie budowy węzła cieplnego do nowego odbiorcy ciepła ZUS , moc zamówiona – 170 kW.
 • Modernizacja kolejnych bezpośrednich węzłów cieplnych (3 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową (sieć S1).
 • Modernizacja korony komina kotłowni K-11.

2020 r.

 • Wykonanie przyłącza cieplnego do nowego odbiorcy ciepła – Urzędu Gminy Bochnia.
 • Wykonanie węzła cieplnego wymiennikowego wysokoparametrowego z automatyczną regulacja pogodową – Urząd Gminy Bochnia.
 • Modernizacja kolejnych bezpośrednich węzłów cieplnych (2 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową (sieć S1).
 • Wymiana kotła w kotłowni K2.
 • Budowa nowej kotłowni w budynku Herbapolu – nowy klient (moc kotłowni 318kW).
 • Odbudowa i umocnienie zniszczonego brzegu podmyciem wezbranych wód
  deszczowych potoku Babicy na odcinku około 50 m, po wcześniejszym przeglądzie oraz zabezpieczeniu odsłoniętej sieci ciepłowniczej o dł 15m – do naprawy użyto ziemi, piasku, kamienia, głazów, siatek stalowych, w ten sposób trwale uformowano i zabezpieczono brzeg przed osuwaniem się.
 • Zakup nowych środków transportu dla brygady remontowej i sieciowej.

2021 r.

 • Modernizacja kolejnych bezpośrednich węzłów cieplnych (2 szt.) na nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacja pogodową (sieć S1).
 • Modernizacja budynku Kotłowni Miejskiej K-11 – wymiana części stolarki okiennej.
 • Wykonanie monitoringu węzłów cieplnych – etap I.

2022 r.

Modernizacja kolejnych bezpośrednich węzłów cieplnych (6 szt.) na
nowoczesne wymiennikowe wysokoparametrowe z automatyczną regulacją pogodową (sieć S1).

© 2021 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone

0

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Polityka prywatności

Skip to content