W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) na podstawie art. 13 RODO informujemy Państwa o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu od dnia 25 maja 2018 r. prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni.

 1. Dane Administratora Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni.
 2. Dane Inspektora Danych Osobowych
  Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mpecbochnia.pl.
 3. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych
  Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody.
 4. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych.
  W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególności sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Pana/Pani dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa,  podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).
 5. Okres przechowywania danych.
  Dane osobowe przetwarzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.).
 6. Prawa podmiotów danych.
  W związku z przetwarzaniem przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bochni Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:
  • dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres:
MPEC Sp. z o.o.
Ul. Ks.J. Poniatowskiego 24A
32-700 Bochnia

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  W przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.