Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mpecbochnia.pl.

Dane teleadresowe:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 24A
32-700 Bochnia
Tel. 14 611 15 01
Tel. 14 611 15 01

Data publikacji strony internetowej: 2021-06-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje, nie są dostępne cyfrowo w całości, nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • skala szarości,
 • podkreślone linki
 • czytelna czcionka


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2022-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Koordynator  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl  

Dostępność architektoniczna

 1. Aby wejść do budynku głównym wejściem należy pokonać 2 stopnie oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 2. Budynek jest dwupoziomowy  (Poziom 0 i 1) – brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
 3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 4. W odległości 15m znajduje się parking z wydzielony miejscem dla osoby niepełnosprawnej
 5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.